Korzyści z ukończenia kursu:

 • kompleksowe przygotowanie do prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie,
 • praktyczna znajomość programów komputerowych kadrowo-płacowych i programu PŁATNIK,
 • możliwość pracy w działach kadr, płac,
 • możliwość pracy w biurach rachunkowych,
 • możliwość zmiany pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.

W programie m.in. zagadnienia:

 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • nawiązywanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę,
 • zatrudnianie w formie telepracy,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • rozwiązywanie stosunku pracy, okresy wypowiedzeń umów o pracę,
 • świadectwa pracy,
 • urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie, bezpłatne, szkoleniowe,
 • czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
 • odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika,
 • ochrona pracy kobiet,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS z umów o pracę i umów cywilno-prawnych, naliczanie podatku dochodowego,
 • świadczenia chorobowe i inne, odprawy rentowe i emerytalne,
 • zagadnienia bhp (wypadki przy pracy, szkolenia, ochrona zdrowia, środki ochrony indywidualnej),
 • kontrola przestrzegania przepisów – Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, inne państwowe organy nadzoru i kontroli,
 • program komputerowy Comarch ERP Optima i PŁATNIK.

Zajęcia na kursie prowadzą prawnicy i główni księgowi z wieloletnim doświadczeniem, warsztatowa forma zajęć, dużo ćwiczeń praktycznych.

Liczba godzin – 70

Koszt kursu – 700,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na wzorze MEN,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

Możliwość płatności w ratach!

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

Post Author: b.wilk