Korzyści z ukończenia kursu:

 • możliwość pracy jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,
 • możliwość pracy w biurach rachunkowych,
 • możliwość założenia własnego biura rachunkowego,
 • możliwość awansu lub zmiany pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową,
 • możliwość pracy jako główna/y księgowa/y lub biegły rewident.  

W programie m. in. zagadnienia:

 • międzynarodowe standardy rachunkowości a polskie przepisy rachunkowe,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • zasady wyceny bilansowej,
 • ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków,
 • ewidencja wynagrodzeń za pracę, materiałów, towarów, usług,
 • ewidencja majątku trwałego i inwestycji,
 • ewidencja produktów i przychodów ze sprzedaży,
 • ewidencja kapitałów, funduszy specjalnych i rezerw,
 • rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy,
 • koszty oraz przychody podstawowej działalności operacyjnej,
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,
 • umowy leasingowe,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • inwentaryzacja,
 • tworzenie i rozwiązywanie rezerw,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • podatek odroczony,
 • sprawozdanie finansowe,
 • badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,
 • analiza rentowności,
 • analiza płynności i wypłacalności.

Zajęcia na kursie prowadzą biegli rewidenci oraz główni księgowi z wieloletnim doświadczeniem, warsztatowa forma zajęć, w tym na programach komputerowych PŁATNIK i Comarch ERP OPTIMA.

Liczba godzin – 120

Koszt kursu – 1.250,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na wzorze MEN,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

Możliwość płatności w ratach!

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

Post Author: b.wilk