Informacje o projekcie

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie.

Wsparcie oferowane jest w okresie od 01.11.2019 r. do 31.01.2021 r.
Wartość Projektu wynosi: 885 451,88 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 841 179,28 zł


O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia min. 28 osób młodych.

Grupą docelową projektu jest 50 osób młodych (31K), biernych zawodowo, w tym osoby z
niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo
podkarpackie.

Wsparcie oferowane jest w okresie od 01.11.2019 r. do 31.01.2021 r.
Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej.


Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu dopasowanego do indywidualnych potrzeb
uczestnika/uczestniczki programu aktywizacji złożonego z takich elementów jak:

 

  • analiza potrzeb i zbudowanie IPD,
  • poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
  • pośrednictwo pracy,
  • kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji, (min. 150)
  • 5 -miesięczne staże płatne staże zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla osób zamieszkujących poza
  • miejscem prowadzenia poszczególnych form wsparcia
  • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7
  • Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb grupy docelowej i w tym celu przewidziano zwroty kosztów dojazdu, opiekę nad osobami zależnymi.