Fundacja Aktywna Galicja jest zarejestrowanym podmiotem ekonomii społecznej (zwanym w skrócie przedsiębiorstwem społecznym).

Co to znaczy przedsiębiorstwo społeczne?

Jak podaje portal Ekonomia Społeczna, przedsiębiorstwem społecznym może być organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna czy spółka handlowa, która nie jest nastawiona na zysk. Według najpopularniejszej europejskiej definicji EMES (European Research Network) przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o głównie społecznych celach, której zyski w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Aby dane przedsiębiorstwo mogło być nazwane społecznym musi ono spełnić określone kryteria ekonomiczne i społeczne: 
Kryteria ekonomiczne:
  • prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny, w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
  • niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
  • ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
  • istnienie (choćby nielicznego) płatnego personelu.
Kryteria społeczne:
  • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
  • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
  • specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
  • możliwie wspólnotowy charakter działania;
  • ograniczona dystrybucja zysków.